Хронологія м. Малин
Г I М Н М I С Т У
-------------------

Крiзь роки i вiки
Крiзь роки i вiки
Шлях пролiг нелегкий
Для древлянского
Гордого мiста.
Та свiтли зiрки,
Бiгли води рiки,
Щоб майбутнэ
Наповнити змiстом.

Там, де рiчка Iрша
Там де сосни й дуби
Землю й небо эднають
У сплавi,
Рiдний Малин
Крилато стояти тобi
Тут на славу
Вкрaiнскiй дeржавi.

До пори дмуть вiтри
I вогонь злий горить,
Тiльки духу
вони не зламали.
Не злякать, не скорить,
Бо щоб жить i творить
Був покладений
Рiдний наш Малин.

Молодий вiн завжди,
I у травнi сади,
Як спiвуча моя Украiна.
Нам його берегти,
З ним в майбутнэ iти,
Всiм на гордiсть плекаючи змiну.

(слова Е.Грищенко муз. Р.Олексiенка)1. - НАЗВА МIСТА
--------------------

Назву сучасного мiста Малина пов"язують з iменем князя Мала. Адже в коренi мiста чiтко прослiдковуэться iм"я древлянского князя - легендарноi особи часiв Киiвскоi Русi. Особливо часто згадуэться у летописнiй розповiд1i про повстання древлян проти киiвського князя Iгоря у 945 роцi.

Протэ э нов1 г1потези шо до назви Малина.
Деяк1 вчен1 вважають, що назва м1ста походить в1д 1мени дочки Мала Древлянського - Малуш1, яка була обречена в рабство княгинею Ольгою 1 завдяки сво1й знатност1 отримала при ки1вському двор1 важливу посаду ключниц1.
В Малушу, древлянську княжну, закохався син Ольги - Святослав, а згодом у них народився син, - в майбутньому князь ки1вський Володимир...

Малин у т1 роки служим форпостом на сх1дних рубежах Древлянсько1 земл1.
Саме тому 1 був п1дданий нападу п1д час карального походу Ольги.


2. - ДАВН! ЧАСИ
--------------------

!стор1я Малина нараховуэ б1льше 1110 рок1в. На територ11 м1ста, у його п1вденно-сх1дн1й частин1, збереглися давньоруського городища, заснованого на рубеж1 УШ-1х стор1ч, як пункт укр1плення одного з1 сх1дно-слов"янських племен, - древлян...
Деяк1 вчен1 вважають, що його побуддував князь Мал Древлянський...

Наприк1нц1 1х стол1ття б1ля укр1плення з"явилося в1дкрите поселення.
В середин1 10 сториччя поселення на берез1 було зруйноване..
Це пов"язують з в1домим походом княгин1 Ольги проти древлян -946 р1к .
непок1рлив1 жител1 1скоростеня ( Коростень)в1дмовилися платити 1горю подв1йну данину, щоб в1н не ходив до них знову 1 знову, убили його.

Дружина 1горя, княгиня Ольга, вир1шила пос=мститися п1дступним древлянам и спалила 1скоростень ( Коростень)..Очевидно Малин, що географ1чно знаходиться на шляху Ки1в-1скоростень, теж постраждав в1д караючо1 десниц1 жорстоко1 княгин1.
У Х-Х1 стол1тт1 м1сцеве поселення земл1 навколо Малина використовувало для полювання, рибальства, бдж1льництва, землеробства...

Заселення територ11 в1дбулося шляхом селянсько1 колон1зац11...
У той час ц1 земл1 належсли Литовському княз1вству.
У середин1 ХШ стол1ття городище було зруйноване внасл1док численних напад1в монголо-татар. П1д час розкопок на цьому м1сц1 археологи знайшли типовий наконечник монгольско1 стр1ли та к1льтка 1ншо1 збро1.


3. - У СКЛАДI РЕЧI ПОСПОЛИТОI
------------------------------------

В 1569 роц1, п1сля укладення Любл1нсько1 ун11, Малин в1д1йшов до складу Реч1 Посполито1. Шляхта нещадно експлуатувала м1сцеве населення.
У перш1й половин1 ХУП ст. Малин належить графин1 Красицьк1й.
П1зн1ше Малинський маэток перейшов до княгин1 Радз1в1л та 11 спадкоэмц1в.
У 1648 роц1 жител1 м1ста повстали проти правител1в 1 влилися в селянсько-козацкее ополчення Богдана Хмельницького. П1сля Андрус1вського перемир"я 1667 року, Малин залишився в склад1 Польщ1 1 знаходився п1д 11 владою до 1793 року.


4. - У СЛАД1 РОС1ЙСЬКО1 1МПЕР11
----------------------------------------

П1сля другого под1лу Польщ1 в 1973 роц1, Малинськ1 земл1 в1д1йшли до складу РОС11...В 1797 роц1 Малин став м1стечком Радомишльського пов1ту Ки1всько1 губерн11.
У середин1 Х1Х СТОР1ЧЧЯ В Малин1 нараховувалося 130 двор1в, у яких проживало 1038 жител1в. У м1ст1 д1яли чавунно-ливарний завод, два млини 1 розвивалася торг1вля.

П1сля пеформи 1861 року 1 скасування кр1посного права, в Малин1 починаэ розвиватьися промислов1сть. У 1866 роц1 Малин став волостним центром. У 1873 роц1 м1сцеву садибу придбала Катерина Семен1вна Миклуха - мати в1домого рос1йського мандр1вника й ученого Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая...
У Малин Миклуха-Маклай при1джав дв1ч1 - у 1886 1 в 1887 роц1. Сюди до нього при1здили гостювати друз1-вчен1, та журнал1сти...В1домий вчений А.Н.Корзух1н у Малин1 намальював його портрет.

Микола Миклуха_ Маклай вийжджав у прилегл1 села 1 в1вчав побут селян...
У 1871 роц1 була заснована Паперова фабрика.
В 1855 роц1 Малин переходить у властн1сть княг1н1 Соф11 Олександр1вни Щербаково1. У 1866 роц1 Малин став волостним центром.

Нац1ональний склад населення м1стечка в цей час в1дзначався строкат1стью.
Тут поряд з укра1нцями жили поляки, евре1, н1мц1, чехи тощо...
Наприк1нц1 Х1Х стол1ття в м1ст1 д1яли дв1 меблев1 майстерн1, чотири кузн1, паровий млин, цегельний завод, а в 1902 роц1 побли зу Малина була прокладена зал1зниця Ки1в-Ковель, що сприяла подальшому розвитку м1стечка.(Цей материал узят у " В1К1ПЕД1Я - в1льна енц1клопед1я" на сайт1 "Малин 1 Малинщина")
- « М I Й М А Л И Н » -

- Х Р О Н О Л О Г I Я -


УШ-1Х ст. - Укрiплене слов*янське городище Древляньского союзу
1136 р. - Малин, подарований Десятиннiй церквi
ХП ст. - Малин входив до складу Киiвскоi землi

1445 р. - Перша пiсьмова згадка про Малин та його топонiми
1471 р. - Малин належав украiнськiй шляхетськiй родинi Немиричiв.
Село Малин увiйшло до складу Литовського Великого
князiвства

1545 р. - Волосний центр Овруцкого повiта
1569 р. - Малин увiйшов до складу Речi Посполитоi
- за Любл1нською угодою

1571 р. - Малин став власнiстю родини Д. Ельця
1648 р. - Входив до Киiвського полку Вiйська Запорiзьского
40 дворiв.Напередоднi визвольноi вiйни украiнського
народу п1д проводом Богдана Хмельницького

1667 р. - Малин залишаэться в складi шляхетськоi Польщi. Пiсля
пiдписання Андрусiвського перемир"я
1691 р. - Мiстечко належало М . Ельцю. 7-9 дворiв. Пiд час
военних дiй мiстечко зазнало значних руйнувань

Початок
Х1Х ст. - Малин здобув Магдебурзьке право. Належав княгинi Красицькiй
1784 р. - Був власнiстью Гната Кордиша, земського писаря
Вiнницького - 400 чолов1к.

1793 р. - Увiйшов до складу Росiйськоi iмперi, внаслiдок другого
подiлу Польщi - 500 чол.
1797 р. - Малин став м1стечком Радомишлського повiту Киiвськоi
губернii

Початок
Х1Х ст. - Мiстечко належало внягинi Радзiвiлл - 268 дворiв
40-е р.
1855 р. - Малин переходить у властнiсть княгинi С.О.Щербатовоi -
130 дворiв - 1038 чол.
1861 р. - Малин став волосним центром Радомишлського повiту. -
1864 чол.

Данi щодо населення на 1864 рiк
1872 р. - М1стечко було властнiстью Миклух
1876 р. - 2726 чол. - 286 дворiв

1877 р. - 2625 чол. 289 дворiв- 125 будинкiв
Населення складалось з 33 представникiв
привiлейованого стану, 1488 мiщан, 1104 селян
1897 р. - 2827 чол.
1900 р. - 3360 чол. – 383 дворiв

1902 р. - Поблизу Малина прокладена залiзниця Киiв-Ковель, що
сприяло дальшому промисловому розвитку мiста.


1911-1912 рр. - 3689 чол. - 613 дворiв
1923 р. - Окружний центр Киiвськоi губернii - 7426 чол. По округу
увiйшли Чорнобильський, Хабиннський, Iванкiвський,
Розважiвський, Коростишевський та Радомышльський
райони..
30% населення було зайнято у сiльскому
господарствi.
30 % - у промисловостi

1924р. - Малин увiйшов до Коростенського округу Ки1вськоi
губернii -
7595 чол. 57.7 % -евреи, 37,1 % - украiнцi
32.4 % - занято в сiльском господарствi,
14,2% - службовцi, 30% - робiтники


1925 р. - Набув статус селища мiського типу - 8816 чол.
1932 р. - Малинська сiльрада перетворена на мiську - 5582 чол.
1936 р. - 23 % складали робiтники -9879 чол.

1937 р. - Малин став районним центром новоутворенноi Житомирськоi
областi

1938 р. - Малин вiднесено до категорii мiст районного
пiдпорядкування
1939 р. - Населення - 11, 3 тисячi чол.( Узято з матерiалов Евгена Грищенка - "МIЙ МАЛИН" )


Создан 29 ноя 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником